Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kế hoạch đấu thầu tháng 7.2013

27-11-2013 Lượt xem: 834

Thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu: “Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh” thuộc đề tài “Ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng và cơ cấu cây trồng theo mùa vụ tại Bắc Ninh

Căn cứ văn bản số 259/KHCN-CV ký ngày 22/7/2013 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa xin thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu trên như sau:

- Chủ đầu tư: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội).

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm trực tuyến hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số loại cây trồng/cơ cấu cây trồng theo mùa vụ của tỉnh Bắc Ninh thuộc Kế hoạch đấu thầu được Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại công văn số 259/KHCN-CV ký ngày 22/7/2013.

- Nguồn tài chính: Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh Bắc Ninh
- Giá gói thầu: 498.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7, 8 năm 2013.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

why do husband cheat wife cheated my fiance cheated on me
website reasons wives cheat on husbands wife cheated on me
adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny blog.icuracao.net sex ed stories
naughty adult stories perverted stories adult video adult teacher anal sex stories
stride rite printable coupons scottmarlowe.com free prescription discount card
coupons for prescription medications site free discount prescription cards
lisinopril and white blood cell count lisinopriland.net lisinopril and white blood cell count
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
amoxilan amoxil 500 mg amoxilan 1000

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu