Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất

06-05-2016 Lượt xem: 937
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 130/TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất cho đề tài: “Điều tra, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng hệ thống thông tin chất lượng đất đai nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam”


Căn cứ Quyết định số: 43/QĐ-TNNH-KH ngày 06/05/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất thuộc đề tài: “Điều tra, chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng hệ thống thông tin chất lượng đất đai nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thương mại và dịch vụ Hoàng Giang
- Địa chỉ: Số 62B, ngõ 81 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Giá trúng thầu: 571.386.000 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh Quảng Nam
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng thiết bị vật tư KHKT hóa chất và dụng cụ thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Nhóm cửa hàng hóa chất, dụng cụ và vật tư khoa học kỹ thuật - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, ĐT.
 
        VIỆN TRƯỞNG
 
 
    Đã ký
 
 Nguyễn Xuân Lai

free viagra samples coupon viagra coupon code viagra discount coupons online
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis mode cialis mode cialis mode
cialis coupons printable coupon for prescription lilly cialis coupons
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu