Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất thuộc dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón cho nhãn chín muộn Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

03-06-2016 Lượt xem: 900

 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 156 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 
Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu thuộc dự án: “Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón chuyên dùng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nhãn chín muộn Khoái Châu tỉnh Hưng Yên”


Căn cứ Quyết định số: 55/QĐ-TNNH-KH ngày 03/06/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu thuộc dự án: “Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón chuyên dùng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nhãn chín muộn Khoái Châu tỉnh Hưng Yên”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị vật tư KHKT hóa chất trang thiết bị y tế
- Địa chỉ: Số 18A/105 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 345.716.000 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm mười sáu triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh Hưng Yên
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng thiết bị, vật tư KHKT hóa chất và dụng cụ y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng hóa chất thiết bị vật tư KHKT và dụng cụ thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA.
 
           VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
         Nguyễn Xuân Lai
 
 
lisinopril and white blood cell count lisinopriland.net lisinopril and white blood cell count
discount cialis daily lipseysguns.com discount coupons for cialis
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
viagra viagra viagra
aerius medikament blog.martinhey.de aerius
aerius medikament blog.martinhey.de aerius
prednisolone arrow prednisolone chien prednisolone zentiva 20 mg

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu