Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất thuộc dự án nghiên cứu giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam

03-06-2016 Lượt xem: 359

 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 155 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất
Thuộc đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam”

 
 
 
 
 

Căn cứ Quyết định số: 54/QĐ-TNNH-KH ngày 03/06/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất thuộc đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 3TB
- Địa chỉ: Khu Thá, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 143.220.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh Quảng Nam
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng vật tư KHKT Thiện Minh - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh hóa chất và vật tư KHKT (Prolab.Co.Ltd) - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, ĐT.
 
          VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
           Nguyễn Xuân Lai
 
 
bystolic coupon 2013 printable coupons for bystolic generic for bystolic
bystolic coupon 2013 printable coupons for bystolic generic for bystolic
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
tegretol smpc pallanuoto.dinamicatorino.it tegretol zdravilo
amoxilan amoxil amoxilan 1000
diprosone psoriasis darkwoodsdojo.com diprosone et grossesse

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu