Thông Báo

Trang chủ

Kế hoạch sơ kết 6 tháng đầu năm Viện TNNH

06-06-2016 Lượt xem: 43

   VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN                    CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ                                           Độc lập - tự do - Hạnh phúc
              
       Số: 157 KH/TNNH                                                            Hà Nội, ngày 03 tháng 6  năm 2016
    

KẾ HOẠCH
Hội nghị Khoa học Viện Thổ nhưỡng Nông hóa năm 2016
                                                
Thực hiện chỉ đạo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, từ 8 h 30 ngày 17 tháng 6 năm 2016 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, trụ sở Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
        Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
3. Thành phần tham dự:
- Ban lãnh đạoViện, BCH Đảng bộ Viện.
- Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện, Trưởng ban Nữ công, Bí thư BCH Liên Chi đoàn TNCSHCM, Chủ tịch CHCCB.       
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc. Bí thư các chi bộ.
- Khách mời: Ông Hồ Quang Đức, NCVC, nguyên Viện trưởng; ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Trưởng Bộ môn Sử dụng đất;
4. Chương trình Hội nghị:
a) Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.
b) Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
c) Thảo luận đóng góp ý kiến (các đơn vị cá nhân chuẩn bị ý kiến đóng góp)
d)  Kết luận và bế mạc Hội nghị.
đ) Trao quà chia tay ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Trưởng Bộ môn Sử dụng đất nghỉ hưu theo chế độ.
5. Công tác chuẩn bị:
- Thủ trưởng các đơn vị, Lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức sơ kết và gửi báo cáo về Viện (qua 3 phòng nghiệp vụ) theo công văn hướng dẫn của Viện.
- Phòng Khoa học và HTQT, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp dự thảo Báo cáo sơ kết.
- Phòng Khoa học và HTQT: Chủ trì tổng hợp Báo cáo sơ kết, in ấn tài liệu.
- Phòng Tổ chức Hành chính: Chuẩn bị phòng họp, nước uống, hoa quả, Giấy mời khách, Quà cho cán bộ nghỉ hưu.
- Phòng Tài chính Kế toán: Chuẩn bị kinh phí.
(Kế hoạch này thay cho giấy mời).
    
 
Nơi nhận:
- VAAS (để b/c);
- Như trong thành phần;
- Lưu VT, TC
VIỆN TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Xuân Lai

 
abortion pill abortion pill abortion pill
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
detrol la detrola record player detrola record player

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu