Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Vật tư, thiết bị khoa học công nghệ, đề tài NC cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng cao sử dụng qua hệ thống tưới tiết kiệm cho một số cây trồng cạn

07-06-2016 Lượt xem: 1009
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 161/TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Vật tư, thiết bị khoa học công nghệ năm 2016
Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng cao sử dụng qua hệ thống tưới tiết kiệm cho một số cây trồng cạn”

 

Căn cứ Quyết định số: 56/QĐ-TNNH-KH ngày 08/06/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Vật tư, thiết bị khoa học công nghệ năm 2016, thuộc đề tài: “Nghiên cứu sản xuất phân bón hòa tan hàm lượng cao sử dụng qua hệ thống tưới tiết kiệm cho một số cây trồng cạn”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng dịch vụ vật tư KHKT Thành Phát
- Địa chỉ: Số 93, Tổ 35, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 262.900.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng thiết vật tư KHKT hóa chất – trang thiết bị y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng vật tư khoa học kỹ thuật thiết bị Hà Nội - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, ĐT.
 
 VIỆN TRƯỞNG
 
 Đã ký
 
 Nguyễn Xuân Lai

cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
discount cialis daily click discount coupons for cialis
cialis coupons printable blog.suntekusa.com lilly cialis coupons
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
venlafaxine bluefish venlafaxine 37.5 mg venlafaxine
detrol la detrola record player detrola record player
zithromax saft read zithromax
sitagliptin phosphate msds gedave.ro sitagliptin phosphate msds

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu