Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Vật tư, hóa chất phân tích mẫu đất, thuộc nhiệm vụ: “Thí điểm đánh giá chất lượng đất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

10-08-2016 Lượt xem: 713

 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 222 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Vật tư, hóa chất phân tích mẫu đất, thuộc nhiệm vụ: “Thí điểm đánh giá chất lượng đất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội”


Căn cứ Quyết định số: 68/QĐ-TNNH-KH ngày 10/08/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Vật tư, hóa chất phân tích mẫu đất, thuộc nhiệm vụ: “Thí điểm đánh giá chất lượng đất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Hóa chất, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, sản xuất và dân dụng
- Địa chỉ: 55 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 443.005.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu, không trăm lẻ năm nghìn đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
 
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm và vật tư y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng hóa chất, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, NV.
 
VIỆN TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 Nguyễn Xuân Lai
 
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
concord matratzen 1world2go.com concordia versicherung
detrol la click detrola record player
detrol la detrola record player detrola record player
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
nexium tablets 40mg come2belgrade.com nexium tablets side effects
nexium tablets 40mg come2belgrade.com nexium tablets side effects
diprosone psoriasis darkwoodsdojo.com diprosone et grossesse

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu