Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Sông Hồng, thuộc Thuộc dự án: Điều tra đánh giá thoái hóa đất vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ

29-09-2016 Lượt xem: 663
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 266 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Sông Hồng
thuộc Nhiệm vụ: phân tích mẫu đất của vùng Đông Nam Bộ
Thuộc dự án: Điều tra đánh giá thoái hóa đất vùng Đồng bằng sông Hồng
và vùng Đông Nam Bộ phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững”

 

Căn cứ Quyết định số: 88/QĐ-TNNH-KH ngày 29/09/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Sông Hồng, thuộc Nhiệm vụ: phân tích mẫu đất của vùng Đông Nam Bộ Thuộc dự án: Điều tra đánh giá thoái hóa đất vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 3TB
- Địa chỉ: Khu Thá, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội
  VPGD: Số 32, ngõ 26, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 667.903.500 đồng (Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm lẻ ba nghìn, năm trăm đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng vật tư và thiết bị khoa học Đức Giang - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng thiết bị vật tư KHKT, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.


Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA.

 
           VIỆN TRƯỞNG
 
  (Đã ký)
 
         Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu