Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất, mẫu nước dự án ĐT, ĐG chất lượng và ĐXGP khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, nước tưới cho cà rốt tỉnh Bắc Ninh

02-11-2016 Lượt xem: 859
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VNVIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 295 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất, mẫu nước
Thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, nước tưới cho vùng sản xuất cà rốt xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”


Căn cứ Quyết định số: 101/QĐ-TNNH-KH ngày 03/11/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất, mẫu nước, Thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, nước tưới cho vùng sản xuất cà rốt xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Kinh doanh hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật
- Địa chỉ: Địa chỉ: Số 36 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giá trúng thầu: 823.072.000 đồng (Tám trăm hai mươi ba triệu, không trăm bảy mươi hai nghìn đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng Thiết bị vật tư KHKT hóa chất và dụng cụ y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng Hóa chất, thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật và dụng cụ thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA.
 VIỆN TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
                           
           
 Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu