Thông Báo

Trang chủ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phân tích đa dư lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu đất (Bắc Ninh)

03-11-2016 Lượt xem: 750

 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số:  296 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Phân tích đa dư lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu đất
Thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, nước tưới cho vùng sản xuất cà rốt xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”


Căn cứ Quyết định số: 102/QĐ-TNNH-KH ngày 04/11/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Phân tích đa dư lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu đất, Thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, nước tưới cho vùng sản xuất cà rốt xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường
- Địa chỉ: Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 1.438.500.000 đồng (Một tỉ, bốn trăm ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ cao EMH - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA
.
 VIỆN TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
    
  Nguyễn Xuân Lai
 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu