Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất" (Vĩnh Phúc)

02-12-2016 Lượt xem: 774
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 345 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 i thầu Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất
Thuộc nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

 
Căn cứ Quyết định số: 107/QĐ-TNNH-KH ngày 02/12/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất, Thuộc nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng kinh doanh hóa chất, thiết bị, dụng cụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ
- Địa chỉ: Số 20, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giá trúng thầu: 837.414.600 đồng (Tám trăm ba mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, sáu trăm đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc            
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng Thiết bị hóa chất Việt Nam - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng Hóa chất, vật tư khoa học kỹ thuật - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, NV.
 VIỆN TRƯỞNG
 
                             
(Đã ký)
                           
           
Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu