Thông Báo

Trang chủ

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất Thuộc dự án: “Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc”

24-01-2017 Lượt xem: 650
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 21 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2017


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Mua hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất
Thuộc dự án: "Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc" (Hợp phần I: Điều tra, đánh giá đất
đai của cả nước, các vùng kinh tế -  xã hội)

 


 

Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-TNNH-KH ngày 24/01/2017 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất, Thuộc dự án: “Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc” (Hợp phần I: Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội). Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
 

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh cửa hàng kinh doanh tổng hợp 3TB và công ty TNNH sản xuất kinh doanh hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật

- Giá trúng thầu: 3.347.889.800 đồng (Ba tỉ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu

1

Nhóm cửa hàng hóa chất, thiết bị, dụng cụ và vật tư khoa học kỹ thuật

- Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt

2

Công ty TNHH hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật Cường Thịnh

- Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt


Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT,DA.
 VIỆN TRƯỞNG
 
                             
(Đã ký)
                           
           
Nguyễn Xuân Lai

 
 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu