Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu,Gói thầu Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp

07-03-2017 Lượt xem: 692
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 36 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp
Thuộc dự án: “Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất
nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang”

 
   

Căn cứ Quyết định số: 27/QĐ-TNNH-KH ngày 06/03/2017 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, thuộc dự án: "Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang". Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông
- Giá trúng thầu: 764.695.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bắc Giang
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ địa lý Việt Nam - HSĐX không đáp ứng yêu cầu; Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Bình Minh - HSĐX không đáp ứng yêu cầu; Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA.
VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký)
            
 Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu