Thông Báo

Trang chủ

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất (Bắc Ninh)

20-07-2017 Lượt xem: 99
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 195/TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất
Thuộc nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường trầm tích các thủy vực
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Căn cứ Quyết định số: 80/QĐ-TNNH-KH ngày 19/07/2017 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất, Thuộc nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường trầm tích các thủy vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất vật tư khoa học kỹ thuật – DM
   Địa chỉ: 67 ngõ 2 - Phố Hoàng Sâm - P.Nghĩa Đô - Q.cầu Giấy - Hà Nội
- Giá trúng thầu: 834.028.000 đồng (Tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bắc Ninh
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (không kể thứ 7 và chủ nhật)
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng hóa chất, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và vật tư y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng Hóa chất, Dụng cụ, Thiết bị thí nghiệm - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, NV.
           VIỆN TRƯỞNG
 
                              
                               (Đã ký)
 
                          
         Nguyễn Xuân Lai
 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu