Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất (Hải Dương)

11-08-2017 Lượt xem: 396
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 230 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất  
Thuộc hợp đồng dịch vụ: “Lấy mẫu, phân tích thổ nhưỡng, phân tích nông hóa; cập nhật, biên tập phục vụ in bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ hiện trạng để xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa tỉnh Hải Dương”


Căn cứ Quyết định số: 87/QĐ-TNNH-KH ngày 11/08/2017 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phân tích mẫu đất, Thuộc hợp đồng dịch vụ: “Lấy mẫu, phân tích thổ nhưỡng, phân tích nông hóa; cập nhật, biên tập phục vụ in bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ hiện trạng để xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa tỉnh Hải Dương”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng dịch vụ vật tư KHKT Thành Phát
   Địa chỉ: Số 9, Tổ 35, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 627.360.000 đồng (Sáu trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Hải Dương
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng thiết bị vật tư KHKT, hóa chất trang thiết bị y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng dụng cụ thủy tinh và vật tư chính xác H-T-H - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, NV.
           VIỆN TRƯỞNG
                              
          (đã ký)
 
         Nguyễn Xuân Lai
 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu