Văn bản

Trang chủ

Chi tiết

Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN Ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2020

Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Cao Đức Phát

Bộ trưởng

Phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN Ngành NN&PTNT giai đoạn 2013-2020