Văn bản

Trang chủ

Chi tiết

Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN Phê duyệt Chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020

Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN

Bộ NN&PTNT

Cao Đức Phát

Bộ trưởng

Phê duyệt Chương trình khung nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020