DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

Home
TS. Nguyễn Quang Hải
Tên: TS. Nguyễn Quang Hải
Số điện thoại: (024) 38388958
Email: nqhaisfri@gmail.com
PGS. TS. Trần Minh Tiến
Tên: PGS. TS. Trần Minh Tiến
Số điện thoại: (024) 3838 5035
Email: tientm.sfri@mard.gov.vn; tranminhtien74@yahoo.com
Lý lịch khoa học: Xem
TS. Trần Thị Minh Thu
Tên: TS. Trần Thị Minh Thu
Số điện thoại: (024) 38362379
Email: tranminhthu126@gmail.com