HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Trang chủ
TS. Nguyễn Xuân Lai
Tên: TS. Nguyễn Xuân Lai
Chức vụ: Hội đồng Khoa học
Số điện thoại: (04) 3838 8957
Email: ngxulai@gmail.com
PGS. TS Nguyễn Văn Bộ
Tên: PGS. TS Nguyễn Văn Bộ
Chức vụ: Hội đồng Khoa học
Số điện thoại:
Email:
PGS. TS. Trần Minh Tiến
Tên: PGS. TS. Trần Minh Tiến
Chức vụ: Hội đồng Khoa học
Số điện thoại:
Email:
Lý lịch khoa học: Xem
PGS. TS. Hồ Quang Đức
Tên: PGS. TS. Hồ Quang Đức
Chức vụ: Hội đồng Khoa học
Số điện thoại:
Email:
TS. Nguyễn Quang Hải
Tên: TS. Nguyễn Quang Hải
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: (024) 38388958
Email: nqhaisfri@gmail.com
TS. Bùi Huy Hiền
Tên: TS. Bùi Huy Hiền
Chức vụ: Hội đồng Khoa học
Số điện thoại:
Email: buihuyhien@gmail.com