Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

Chế phẩm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza

Sản phẩm do Bộ môn Vi sinh vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa nghiên cứu và phát triển

- Số lượng SX/năm: 500 - 700 kg/năm

+ Tổng giá trị/năm: Sản phẩm không kinh doanh, sản xuất phục vụ thử nghiệm đánh giá hiệu quả chế phẩm thuộc đề tài/dự án cấp Bộ.

+ Địa chỉ chuyển giao:

- Trung tâm ứng dụng TBKT Quảng Nam: Chuyển giao thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản xuất và Thương mại Nhật Đức; Công ty TNHH Công nghệ Sông Dinh – Ninh Thuận; Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh: Đánh giá thử nghiệm