Sản phẩm

Trang chủ

Chi tiết sản phẩm

CSDL đề tài dự án Bộ môn Sử dụng đất

CSDL đề tài dự án (2015-2020) Bộ môn Sử dụng đất

 

TT Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Năm bắt đầu  Năm kết thúc
1 Nghiên cứu xây dựng bản đồ mạng (WEBMAP) phục vụ canh tác lúa hiệu quả ở đồng bằng sông Hồng. Lê Xuân Ánh 2012 2015
2 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lương Đức Toàn 2019 2020
3 Số hóa cơ sở dữ liệu quản lý môi trường tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2016 2017
4 Điều tra thực trạng chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đề xuất giải pháp thu gom hợp lý. Lương Đức Toàn 2017 2017
5 Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường trầm tích các thủy vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2017 2017
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Lương Đức Toàn 2017 2020
7 Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2018 2019
8 Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2019 2020
9 Điều tra, đánh giá và xây dựng bản đồ ô nhiễm môi trường đất tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2019 2020
10 Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường nông nghiệp và đề xuất mô hình bảo vệ môi trường nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lương Đức Toàn 2020 2020
11 Ứng dụng KHCN sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải rắn hầm biogas và ứng dụng cải tạo đất nâng cao năng suất cây trồng tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Công Vinh 2015 2016
12 Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Đình Thông 2020 2020
13 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm hùm bông Phú Yên, tỉnh Phú Yên. Nguyễn Văn Ga 2018 2020
14 Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Lục Nam” cho sản phẩm quả Na Dai của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Văn Ga 2018 2020
15 Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 04 sản phẩm làng nghề của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Ga 2018 2020