Thông Báo

Trang chủ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Cô Tô Thuộc dự án: Thành phần 6 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên đất một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng

29-09-2016 Lượt xem: 715
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VN
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HOÁ
Số: 265 /TB-TNNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Cô Tô
Thuộc dự án: Thành phần 6 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên đất
một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng”

 

Căn cứ Quyết định số: 87/QĐ-TNNH-KH ngày 29/09/2016 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Phê duyệt kết quả gói thầu: Hóa chất, dụng cụ phục vụ phân tích mẫu đất Cô Tô, Thuộc dự án: Thành phần 6 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên đất một số đảo và cụm đảo lớn quan trọng”. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm
- Địa chỉ: 83 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 582.431.100 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn, một trăm đồng)
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.
STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu
1 Cửa hàng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm và vật tư y tế - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
2 Cửa hàng hóa chất, vật tư khoa học kỹ thuật - DM - Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt
 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu để nhận lại bảo đảm dự thầu và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa để ký kết hợp đồng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Các nhà thầu tham dự đấu thầu;
- Website Viện TNNH (đăng thông tin);
- Lưu: VT, DA.

 
VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Lai

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu