Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo khoa học xác định hướng nghiên cứu ưu tiên trong lĩnh vực đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng, giai đoạn 2020-2030

25-12-2019 Lượt xem: 1528

Nhm xác đnh vn đ trng tâm, đnh hướng ưu tiên và xây dng khung chương trình nghiên cu trong lĩnh vc đt - phân bón và dinh dưỡng cây trng phc v thc hin đ án tái cơ cu nông nghip nói chung và ngành trng trt nói riêng, nâng cao hiu qu s dng phân bón, dinh dưỡng cây trng và s dng bn vng tài nguyên đt nông nghip; B Vin Th nhưỡng Nông hóa đã t chc Hi tho khoa hc xác đnh hướng nghiên cu ưu tiên trong lĩnh vc đt, phân bón và dinh dưỡng cây trng, giai đon 2020-2030.

Ni dung Hi tho:

-  Xác đnh vn đ cp bách và đnh hướng ưu tiên trong nghiên cu trong lĩnh vc đt - phân bón và dinh dưỡng cây trng các vùng sn xut hàng hóa trng đim.

- Xây dng khung chương trình và danh mc nhim v ưu tiên nghiên cu đt, phân bón và dinh dưỡng cây trng giai đon 2020-2030

- Thúc đy hp tác nghiên cu và chuyn giao khoa hc công ngh trong lĩnh vc đt - phân bón và dinh dưỡng cây trng 

Hi tho được t chc 2 ln, ti TP. H Chí Minh ngày 11-12/12/2019 và ti Hà Ni ngày 19-20/12/2019.

Đi biu tham d Hi tho gm các chuyên gia trong lĩnh vc đt, phân bón và dinh dưỡng cây trng là đi din ca các cơ quan chuyên môn ca các B Nông nghip và PTNT, B Khoa hc và Công ngh, các Vin nghiên cu, Trường đi hc, Hi và Hip hi, các nhà khoa hc và mt s Doanh nghip liên quan.

Hi tho đã được nghe các bài trình bày v tng quan trong nghiên cu, nhng tn ti và hướng nghiên cu ưu tiên ti Vit Nam và các vùng.

Hi tho cũng đã nhn được rt nhiu ý kiến đóng góp t các chuyên gia cho vic lp khung chương trình nghiên cu và xây dng mt s nghiên cu ưu tiên.

 

Mt s hình nh hi tho ti TP. H Chí Minh:

TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa khai mạc Hội thảo tại TP. HCM

 

 

 

 

Một số hình ảnh hội thảo tại Hà Nội:

TS. Trần Minh Tiến, phó Viện trưởng Viện TNNH trình bày báo cáo đề dẫn về nghiên cứu đất

 

TS. Nguyễn Quang Hải, phó Viện trưởng Viện TNNH trình bày báo cáo đề dẫn về nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng