Tin Tức

Trang chủ

Nghiệm thu cơ sở hằng năm các đề tài ngân sách nhà nước 2021

01-02-2021 Lượt xem: 379

Từ ngày 26-28/1/2021 Viện TNNH đã tiến hành nghiệm thu hàng năm các đề tài các cấp có nguồn ngân sách nhà nước đang thực hiện. Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã họp và nghe các chủ nhiệm đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ trình bày các kết quả đạt được trong năm 2020, những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện.

Tổng số các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và địa phương của Viện Thổ nhưỡng nông hóa thực hiện trong năm 2020 được nghiệm thu là 12 đề tài. Nhìn chung, các đề tài đều đã thực hiện tốt các nội dung công việc trong năm, đạt các mục tiêu đề ra. Một số kiến nghị của các chủ nhiệm đề tài cũng đã được hội đồng nghiệm thu trao đổi, đánh giá và hướng dẫn để các nhiệm vụ có thể triển khai tốt hơn trong năm 2021.