Văn bản

Trang chủ

Văn bản

Số, ký hiệu văn bản Tên Tải xuống
Thông tư số 43/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 43/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ KHCN và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức KHCN công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải xuống
Thông tư sô 08/2012/TT- BKHCN Thông tư sô 08/2012/TT- BKHCN Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước Tải xuống
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về Quản lý phân bón Tải xuống
Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKCCN Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKCCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước Tải xuống
Thông tư số: 102/2012/TT-BTC Thông tư số: 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Tải xuống
Thông tư số:18/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số:18/2015/TT-BNNPTNT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Tải xuống
Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ Tải xuống
Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tải xuống
Quyết định số: 1671/QĐ-TTg Quyết định số: 1671/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải xuống
Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Tải xuống