Văn bản

Trang chủ

Văn bản

Số, ký hiệu văn bản Tên Tải xuống
Quyết định số: 1747/QĐ-TTg Quyết định số: 1747/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” Tải xuống
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Tải xuống
Nghị định số: 11/2014/NĐ-CP Nghị định số: 11/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Tải xuống
Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Tải xuống
Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT n sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 Tải xuống
Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương Tải xuống
Nghị định 84/2019/NĐ-CP Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón Tải xuống
Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Tải xuống
Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN Thông tư số: 12/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Tải xuống
Thông tư số 40/2017/TT-BTC Thông tư số 40/2017/TT-BTC Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Tải xuống