Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 01

22-05-2020 03:33:12 745

Đất mặn trung bình và ít - Salic FLUVISOLS

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 02

22-05-2020 03:30:38 578

ất phù sa úng nước mưa mùa hè, glây mạnh - Sllti-Dystric GLEYSOLS

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 03

22-05-2020 03:29:18 600

Đất phù sa hệ thống s. Hồng, không được bồi, không glây - Silti-Eutric FLUVISOLS

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 04

22-05-2020 03:27:51 585
Đất phèn hoạt động, tầng phèn nông - Epi-Orthithionic FLUVISOLS
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 11

22-05-2020 03:26:39 561

Đất vàng nhạt trên đá cát và cuội kết - Veti-Ferric ACRISOLS

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 05

22-05-2020 03:24:47 561
Đất phù sa sông Thái Bình, có đốm gỉ - Cambic FLUVISOLS
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 06

22-05-2020 03:23:27 645
Đất xám bạc màu trên phù sa cổ có tầng loang lổ đỏ vàng - Orthi-Plinthic ACRISOLS
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 07

22-05-2020 03:22:24 561
Đất nâu vàng trên phù sa cổ - Umbri-Hyperdystric ACRISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 08

22-05-2020 03:21:21 540
Đất nâu đỏ trên Badan - Endoferri-Rhodic FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 09

22-05-2020 03:20:02 557

Đất đỏ vàng trên đá biến chất Gnai - Hyperferrali- Hyperdystric ACRISOLS

Xem thêm icon_next.gif