Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 10

22-05-2020 03:18:43 664
Đất đỏ vàng trên phiến thạch sét - Hyperdystric ACRISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 13

22-05-2020 03:16:19 527
ất tím trên phiến thạch sét - Eutri-Ferralic NITISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 14

22-05-2020 03:14:12 516
Đất đen cácbônát - Ferri-Calcic LUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 15

22-05-2020 03:12:59 517
Đất đỏ trên đá vôi - Hyperdystri-Haplic  FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 16

22-05-2020 03:05:27 503
Đất nâu trên đá siêu Bazơ - Hyperferri-Umbric  REGOSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 17

22-05-2020 03:04:10 550
Đất tích vôi - Luvi-Haplic  CALCISOLS
 
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 18

22-05-2020 03:02:15 562
Đất nâu đỏ trên Bazan  - Mollihumi-Rhodic FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 19

22-05-2020 03:00:53 501
Đất nâu tím trên Bazan - Andi-Rhodic NITISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 20

22-05-2020 02:59:27 562
Đất đen trên dốc tụ Bazan - Orthi-Stagnic LUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif