Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 31

22-05-2020 02:43:23 583
Đất mặn trung bình và ít - Eutri-Salic FLUVISOLS
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 32

22-05-2020 02:42:13 537
Ký hiệu phẫu diện: VN 32
 
Địa điểm: Ruộng Ô. Thiện, Đồng Lung Sen, tổ 39, Khóm 1,  Phường 11, Thị xã Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp     
 
Tọa độ: Vĩ độ:  10° 29’ 45” B    Kinh độ: 105° 35’ 00” Đ
 
Độ  cao: Tương đối:  m (ASL)         Tuyệt đối:
 
Độ dốc: Bằng phẳng
 
Hiện trạng thảm thực vật: Lúa Đông Xuân đã đẻ nhánh
 
Chế độ canh tác: Lúa 2 vụ
 
Tên đất:      
 
- Việt Nam: Đất phù sa sông Cửu Long, ít được bồi
 
- FAO-UNESCO: Stagni-Eutric FLUVISOLS
 
- USDA (Soil Taxonomy) Mollic USTIFLUVENTS
 
Ngày lấy mẫu: 26 - 12 - 1997
 
Người điều tra: Trương Văn Đô, Nguyễn Văn Tý
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 33

22-05-2020 02:41:09 598
Đất phèn hoạt động điển hình - Orthithionic FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 34

22-05-2020 02:39:18 556
ất xám bạc màu trên macma axit - Arenic ACRISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 35

22-05-2020 02:38:07 508
ất phù sa sông Cửu Long, glây - Umbri-Gleyic FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 36

22-05-2020 02:36:56 527
Đất phù sa sông Cửu Long, glây, có tầng loang lổ - Plinthi-Cambic FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 37

22-05-2020 02:35:25 520
Đất mặn sú, vẹt, đước - Stagni-Salic FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 39

22-05-2020 02:32:22 725
Đất đỏ nâu phát triển trên đá axít - Eutri-Haplic FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 40

22-05-2020 02:20:12 498
Đất nâu đỏ trên Poocphyrit - Rhodic  Ferralsols
Xem thêm icon_next.gif