Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 61

29-08-2019 01:55:32 1008

Đất tầng mỏng - Haplic Leptosols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 62

29-08-2019 01:40:36 3415
Đất mặn sú, vẹt, đước - Salic FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 63

25-08-2019 08:22:37 1929

Đất xám phát triển trên đá cát - Arenic ACRISOLS - Arenic  HAPLUSTULTS

Xem thêm icon_next.gif