Quỹ gen VSV

Trang chủ

Nguồn gen xạ khuẩn

VACC 10045

30-08-2019 08:50:08 548

1. Phân loại nguồn gen: XẠ KHUẨN

Xem thêm icon_next.gif

VACC 10046

30-08-2019 08:49:23 530

1. Phân loại nguồn gen: XẠ KHUẨN

Xem thêm icon_next.gif

VACC 10047

30-08-2019 08:48:32 496

1. Phân loại nguồn gen: XẠ KHUẨN

Xem thêm icon_next.gif