Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 21

22-05-2020 02:58:05 528
Đất nâu đỏ trên  Bazan thoái hóa - Dystri-Rhodic FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 22

22-05-2020 02:57:03 578
Đất xám phát triển trên Granít - Areni-Ferric ACRISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 23

22-05-2020 02:55:40 582
Đất vàng đỏ trờn đỏ biến chất Gnai - Umbri- Ferric ACRISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 24

22-05-2020 02:54:18 566
Đất phù sa hệ thống sông Lam - Anthraqui-Eutric FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 25

22-05-2020 02:52:55 587
Đất cát biển - Eutric ARENOSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 26

22-05-2020 02:51:42 533
Đất phù sa hệ thống sông Mã - Episilti-Dystric FLUVISOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 27

22-05-2020 02:50:17 583
ất đỏ vàng trên đá vôi - Areni-Xanthic FERRALSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 28

22-05-2020 02:48:57 745
Đất mặn phèn tiềm tàng - Protothionic GLEYSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 29

22-05-2020 02:47:41 698
Đất than bùn, phèn tiềm tàng - Protothioni-Fibric HISTOSOLS
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 30

22-05-2020 02:45:45 607
Đất phèn mặn - Sali-Orthithionic FLUVISOLS  
Xem thêm icon_next.gif