Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 41

22-05-2020 02:18:37 508
Đất cồn cát trắng, vàng - Haplic Arenosols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 42

22-05-2020 02:17:32 566
Đất nâu đỏ trên Bazan - Rhodic Ferralsols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 43

22-05-2020 02:15:55 482
Đất mùn thô than bùn trên núi cao - Humic Alisols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 44

22-05-2020 02:14:26 577
Đất mùn vàng đỏ trên núi cao - Humic Acrisols
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 45

22-05-2020 02:12:30 542
Đất đỏ vàng trên đá phiến mica - Xanthic Ferralsols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 46

22-05-2020 02:11:29 579
Đất cồn cát đỏ - Rhodic Arenosols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 47

22-05-2020 02:10:11 510
Đất xám nâu vùng bán khô hạn - Chromic Lixisols
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 48

22-05-2020 02:08:25 566
Đất mặn kiềm - Sodic Solonchaks
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 49

22-05-2020 01:46:54 486
Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính - Rhodic Lixisols 
 
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 50

22-05-2020 01:44:30 501
Đất vàng đỏ trên đá macma axít - Haplic Acrisols
 
Xem thêm icon_next.gif