Bảo tàng đất

Trang chủ

Mẫu đất

Phẫu diện đất VN 51

22-05-2020 01:38:41 580
Đất phù sa - Dystric Fluvisols
Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 52

22-05-2020 01:33:16 570

Đất vàng nhạt trên đá cát - Arenic Acrisols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 53

21-05-2020 11:09:02 551

Đất cát biển -  Plinthic Arenosols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 54

21-05-2020 11:07:06 570

Đất vàng đỏ trên đá macma axit -  Arenic Acrisols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 55

21-05-2020 11:04:57 641

Đất phù sa - Dystric Fluvisols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 56

21-05-2020 11:02:11 1573

Đất pôđzôl nhiệt đới - Histic Podzols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 57

21-05-2020 10:52:47 564

Đất đen trên tuff Bazan - Leptic Luvisols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 58

21-05-2020 10:50:04 549

Đất phù sa - Eutric Fluvisols

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 60

21-05-2020 10:37:36 639

Đất glây có ảnh hưởng phù sa - Fluvic GLEYSOLS

Xem thêm icon_next.gif

Phẫu diện đất VN 59

15-10-2019 07:57:03 966

Đất phù sa - Eutric Fluvisols

Xem thêm icon_next.gif